article
About   >   Departments and Institutes

Departments and Institutes

Departments and Institutes of the Graduate School and the Graduate Department

of Party Committee

1. Dean: Lizhe An

2. Executive Dean: Liqiu Zhang

3. Secretary of the Graduate Department of Party Committee: Jinbao Dong

4. Admission Department: Lanzhen Wang, Yadong Wang, Yijia Feng

(TEL: 62338214, 62338380, 62338194)

5. Cultivation Department: Guozhu Wang, Xinhua Chang, Jiangtao Sai, Cuiqiong Liu, Chang      Jia, Yan Lu

(TEL: 62336385, 62336041, 62338106, 62336079, 62336214)

6. Degree and Information Management Department: Yiling He, Wenhe Zhao, Zhe Zhang,       Xiaoxin Wu

(TEL: 62338234, 62336359, 62338781)

7. General Office: Yueyan Huang, Xuhong Xu

(TEL: 62336239, 62336695)

8. Graduate Department of Party Committee: Wei Xu, Ling Li, Yuxi Pang, Hongzhao Yi,       Xiuyao Wang

(TEL: 62336011, 62336852, 62336901, 62338264)